Датчик за положение на дроселната клапа (TPS)

Общо описание
Сигналът за положението на дроселната клапа може да бъде подаван от обикновен контакт (TS) или от потенциометър (TPS), а също така и от комбиниран TS/TPS датчик. Някои системи използват и двата типа като отделни елементи.

Външен вид
Външният вид на такъв датчик виждате на фиг. 1.


Фиг. 1

Видове датчици за положението на дроселната клапа
Според конструкцията си биват:
С крайни изключватели. (TS) - (по подобие на ключа шау-бау)
Потенциометричен (TPS)
Комбиниран между горните два (TS/TPS)

Принцип на работа на TPS датчиците

Дросел потенциометър (TPS)

TPS подава на бордовият компютър информация за състоянието на празен ход, обратно ускорение, степен на ускорението и състоянието на напълно отворена дросел клапа (WOT). TPS е потенциометър с три проводника. Към съпротивителната му пътечка се прилага опорно напрежение +5V, а другият и край затваря веригата към масата на датчика. Третият проводник е свързан с плъзгащото се по съпротивителната пътечка рамо, като по този начин променя съпротивлението, а оттам и напрежението на сигнала, връщан към бордовия компютър. Въз основа на полученото напрежение бордовият компютър може да изчисли положение на празен ход (под 0.7V), на пълно натоварване (около 4.5V), както и бързината на отваряне на дросел клапата. В режим на пълно натоварване бордовият компютър осигурява допълнително обогатяване на горивната смес. В режим на обратно ускорение (затворена дросел клапа и скорост над определени обороти) бордовия компютър прекратява впръскването на гориво, а възстановяването му настъпва при падане на скоростта до обороти на празен ход или при отваряне на дросел клапата. За някои модели автомобили тези стойности могат да бъдат регулирани.

Дросел ключ (TS)

TS информира бордовият компютър за състоянието на празен ход. Обикновено той има и втори контакт за състоянието на напълно отворена дросел клапа (WOT). В повечето случаи бордовият компютър осигурява допълнително обогатяване на сместа за състоянията на празен ход и напълно отворена дросел клапа. Всеки TS контакт има две положения – отворено и затворено – по които бордовия компютър разпознава три различни състояния на двигателя:

 • Дросел клапата е затворена (затворен е контактът за празен ход)
 • Дросел клапата е отворена (отворен е контактът за празан ход и WOT)
 • Дросел клапата е напълно отворена (отворен е контактът за празен ход, а за WOT е затворен)

При някои модели автомобили TS може да бъде регулиран.

Ред за проверка изправността на TPS датчика
ДРОСЕЛ КЛЮЧ(TS)

ЗАБЕЛЕЖКА: Следващите операции се прилагат при типичен трипроводников изключвател на дроселната клапа. Но в някои случаи изключвателят на режима на празния ход и изключвателя на режима на пълно натоварване могат да бъдат свързани поотделно. В някои случаи за режима на празния ход и за режима на пълно натоварване има отделни изключватели. На някои модели автомобили Rover изключвателят на дроселната клапа е разположен на педала на газта. Независимо от местоположението на изключвателя, проверката се извършва по един и същи начин за всички типове изключватели.

-Проверка на напрежението на TS
 1. Трите проводника, влизащи в куплунга на изключвателя на дроселната клапа, са предназначени за заземяване, сигнал за режим на празен ход и сигнал за режим на пълно натоварване.
 2. Отрицателният проводник на волтмера се свързва към заземяването на двигателя.
 3. Определят се контактите за сигнал на празен ход, за сигнал на пълно натоварване и заземяване.
 4. Включва се запалването, но без да се пали двигателят.
 5. Положителният проводник на волтмера се присъединява към проводника, който е свързан с контакта на изключвателя на дроселната клапа за сигнал на празния ход.
 6. Волтметърът трябва да отчете напрежение 0V. Ако волтметърът отчита напрежение 5.0V, винтовете се разхлабват и изключвателят се регулира така, че да бъде отчетено нулево напрежение.
ЗАБЕЛЕЖКА: В някои автомобили изключвателят на дроселната клапа може да бъде нерегулируем.

-Проверка на съпротивлениетона TS

 1. Куплунгът на изключвателя на дроселната клапа се откача.
 2. Между контакта за заземяване на изключвателя (понякога се означава с цифрата 18) и контакт 2 (контакт на режима на празния ход) се свързва омметър.
 3. Когато изключвателят на дроселната клапа е включен, омметърът трябва да отчете съпротивление около 0 Ω.
 4. Дроселната клапа се отваря бавно, Когато изключвателят се отваря, той трябва да изщрака, при което съпротивлението трябва да стане равно на безкрайност и да остане с такава стойност дори и тогава, когато дроселната клапа се отвори напълно.
 5. Между контакта за заземяване на изключвателя (понякога се означава с цифрата 18) и контакт 3 (контакт на режима на пълно натоварване) се свързва омметър.
 6. Когато изключвателят на дроселната клапа е затворен, омметърът трябва да отчита прекъсване на веригата (безкрайно съпротивление).
 7. Дроселната клапа се отваря бавно. Когато изключвателя се отваря, той трябва да изщрака, при което съпротивлението трябва да остане равно на безкрайност, докато ъгълът на отваряне на дроселната клапа стане по-голям от 72º - тогава съпротивлението ще бъде равно на 0 Ω.
 8. Ако изключвателят не работи по описания начин и включването и изключването не могат да се регулират чрез огъване на лостовете, задвижващи дроселната клапа, най-вероятно е неизправен самия изключвател на дроселната клапа.

-Възможни повреди при датчик „Дросел ключ”:

1) Не може да се получи напрежение 0V (дроселната клапа е затворена)

 • Проверява се положението на дроселната клапа.
 • Проверява се връзката на изключвателя със заземяването.
 • Провеждат се измервания на съпротивлението на изключвателя.
 • Ако напрежението е нормално при затворена дроселна клапа, тя рязко се отваря, при което изключвателя трябва да изщрака, а напрежението да нарастне до 5.0V.

2) Напрежението е ниско или липсва (дроселната клапа е отворена)

 • Проверява се дали контактът на режима на празния ход на изключвателя е свързан накъсо със заземяването.
 • Куплунгът на изключвателя се откача и се проверява наличието на напрежение 5.0V в контакта на режима на празния ход в куплунга. Ако няма напрежение се извършват следните проверки:

a)   проверява се целостта на проводника за сигнала на режима на празния ход между изключвателя и бордовия контролер;

b)   ако проводниците на изключвателя за нормални, се проверяват всички съединения за подаване на напрежение и заземяване, водещи към бордовия контролер. Ако те са изправни, повредата може да е в бордовия контролер.

3) Напрежението е нормално (дроселната клапа е отворена)

 • Положителния проводник на волтметърът се присъединява към проводника, който е свързан с контакта на изключвателя на дроселната клапа на сигнала за пълно натовар-ване.
 • Когато дроселната клапа се намира в положение на празен ход или е леко отворена, волтметърът трябва да отчете напрежение 5.0V.

4) Напрежението е ниско или липсва (дроселната клапа е затворена или леко отворена)

 • Проверява се връзката със заземяването.
 • Проверява се дали контакта на режима на пълно натоварване на изключвателя на дроселната клапа не е свързан със заземяването.
 • Куплунгът на изключвателя се откача и се проверява наличието на напрежение 5.0V в контакта на режима на пълно натоварване в куплунга. Ако няма напрежение се извършват следните проверки:

a)   проверява се целостта на проводника за сигнала на режима на празния ход между изключвателя и бордовия контролер;

b)   ако проводниците на изключвателя за нормални, се проверяват всички съединения за подаване на напрежение и заземяване, водещи към бордовия контролер. Ако те са изправни, повредата може да е в бордовия контролер.

5) Напрежението е нормално (дроселната клапа е затворена или леко отворена)

 • Дроселната клапа се отваря напълно. Когато ъгълът на отваряне стане над 72º, напрежението трябва да спадне до нула. Ако напрежението не спадне, най-веоятно е неизправен изключвателят на дроселната клапа.

ПОТЕНЦИОМЕТЪР НА ДРОСЕЛНАТА КЛАПА(TSP)

-Проверка на напрежениетона TSP

 1. Отрицателният проводник на волтметъра се свързва със заземяването на двигателя.
 2. Определят се контактите за подаване на напрежение, на сигнала и на заземяването.

ЗАБЕЛЕЖКА: Повечето потенциометри на дроселната клапа имат по три извода, нонякои потенциометри могат да имат и допълнителни контакти, които работят като изключватели на дроселната клапа. Ако има такъв контакт, той трябва да се проверява по описания по-горе начин за изключвателя на дроселната клапа.

 1. Положителният проводник на волтметъра се присъединява към проводника, който е свързан с контакта за сигнала от потенциометъра на дроселната клапа.
 2. Включва се запалването, но без да се пали двигателят. В повечето системи трябва да се получи напрежение под 0.7V.
 3. Дроселната клапа се отваря и затваря няколко пъти, като се проверява плавността на нарастване на напрежението.

-Проверка на съпротивлението на TSP

 1. Между контакта за сигнала от потенциометъра и контакта за подаване на напрежение или между контакта за сигнал от потенциометъра и контакта за заземяване се свързва омметър.
 2. Дроселната клапа се отваря и затваря няколко пъти, като се проверява плавността на изменение на съпротивлението. Ако съпротивлението на потенциометъра стане равно на безкрайност или на нула, това означава наличие на неизправност.
 3. Тук не са приведени стойностите на съпротивлениеето на потенциометъра на дроселната клапа. Една от причините е , че много от фирмите производителки не публикуват контролни данни. Това, че съпротивлението на потенциометъра се задържа в допустимите граници е по-маловажно от правилната работа на потенциометъра, т.е. плавно изменение на съпротивлението при преместване на дроселната клапа.
 4. Между контакта за заземяване и контакта за подаване на напрежение се свързва омметър. Съпротивлението трябва да бъде постоянно.
 5. Ако съпротивлението е равно на безкрайност или е ниско, потенциометърът трябва да се смени.

-Възможни повреди при датчик „Потенциометър на дросела”:

Хаотичен изходен сигнал

 • За хаотичен изходен сигнал може да се говори, когато напрежението на сигнала рязко се променя, спада до нула или изчезва.
 • Когато изходният сигнал на потенциометъра на дроселната клапа е хаотичен, причината за това обикновено е неизправен потенциометър. В такъв случай потенциометърът задължително трябва да се смени.

Липсва напрежение на сигнала

 • Проверява се подаването на опорно напрежение (5.0V) на контакта, захранващ потенциометъра на дроселната клапа.
 • Проверява се състоянието на контакта за заземяване на потенциометъра.
 • Ако подаването на напрежение и заземяването са нормални, се проверява проводника за подаване на сигнал между потенциометъра на дроселната клапа и бордовия контролер.
 • Ако подаването на напрежение и/или заземяването не са нормални, се проверява целостта на проводниците между потенциометъра и контролера.
 • Ако проводниците на потенциометъра са нормални, се проверяват всички съединения за подаване на напрежение и заземяване на бордовия контролер. Ако и те са изправни, най-вероятната причина е самия контролер.

Напрежението на сигнала или опорното напрежение е равно на напрежението на акумулатора

 • Проверява се за наличие на късо съединение на проводника, който е свързан с положителния контакт на акумулатора, или на проводника, подаващ захранващо напрежение.

Проверка на потенциометъра на дроселната клапа с помощта на осцилоскоп

 • Най-добра представа за изменението на напрежението на потенциометъра може да се получи при измерване с осцилоскоп.
 • Активният край на сондата на осцилоскопа се свързва към сигналния контакт на потенциометъра, а масата – към заземяването на двигателя.
 • Запалете двигателя.
 • Плавно подайте газ и след това рязко отпуснете педала. Трябва да наблюдавате картината от фиг. 2.


Фиг. 2

Това е осцилограма на изправен потенциометър на дроселната клапа – плавно покачване на напрежението и рязко спадане.
На фигури 3, 4 и 5 са показани осцилограмите на дефектни потенциометри.


Фиг. 3


Фиг. 4


Фиг. 5

Ясно се вижда накъсването на сигнала, което означава, че има прекъсвания по съпротивителната писта на потенциометъра на дроселната клапа и той трябва да бъде заменен с нов.


Меню