Датчик за температура на охладителната система (ECT)

Общо описание
Датчикът за температурата на охладителната системае температурно променливо съпротивление, което обикновено е с отрицателен температурен коефициент. Той е двупроводников термистор, който е потопен в охлаждащата течност и измерва нейната температура. Бордовият компютър използва сигнала на ЕСТ като главен коригиращ фактор при изчисляване предварението на запалване и продължителността на впръскване.

Външен вид
Външният вид на ЕСТ е показан на фиг. 1.


Фиг. 1

Принцип на работа на ECT датчик
За да се преобразува промяната на съпротивлението на ЕСТ в промяна напрежение което да се следи от ЕБУ, ECT датчика се връзва във електрическа верига на която се подава обикновено +5V опорно напрежение. При студен двигател и температура на околната среда 20ºС съпротивлението на датчика е в порядъка на 2000Ω до 3000Ω. След стартиране на двигателя температурата на охладителната течност започва да се покачва. ЕСТ постепенно се нагрява и съпротивлението му пропорционално се понижава. И при 90ºС съпротивлението му е в порядъка на 200Ω до 300Ω. По такъв начин към бордовия компютър се подава сигнал с променящо се напрежение в зависимост от температурата на охладителната система.

Видове ECT датчици
 • С отрицателен температурен коефицент. Това са най-масовите датчици които се поставят на автомобилите. При тях съпротивлението им намалява с повишаване на температурата.
 • С положителен температурен коефицент. Използват се при някои по-стари системи, например Renix. При тях напрежението и съпротивлението нарастват с повишаване на температурата.

Ред за проверка изправността на ECT датчик
Датчик с отрицателен температурен коефицент
Проверка с волтметър
 1. Отваря се предпазното гумено капаче върху куплунга на датчика за температурата на охладителната система.
 2. Отрицателният проводник на волтметъра се свързва със заземяването на двигателя.
 3. Определят се кои са контактите за заземяването и за сигнала.
 4. Положителният проводник на волтметъра се присъединява към проводника, който е свързан с контакта за сигнала на куплунга на датчика за температурата на охладителната система.
 5. При студен и неработещ двигател се включва запалването.
 6. В зависимост от температурата трябва да се отчете напрежение от 2.0V до 3.0V. Зависимостта на напрежението от температурата е представено в таблица-1.
 7. Проверява се дали напрежението на датчика за температурата на охладителната система съответства на температурата. За целта е необходим термометър.
 8. Двигателят се запалва и се загрява до работна температура. При загряване на двигателя напрежението трябва да спада в съответствие със стойностите, приведени в таблица-1.
 9. Обичаен проблем е това, че изходното съпротивление (и напрежение) се променя неправилно в границите на нормалния си диапазон. Ако нормалната стойност на напрежението на датчика за температурата на охладителната система е 2.0V на студен и 0.5V на загрят двигател, неизправния датчик може да отчита напрежение 1.5V на студен и 1.25V на загрят двигател, което води до затруднено запалване на студения двигател и работа с преобогатена смес на загрят двигател. Това няма да предизвика издаване на код на неизправност (ако бордовия контролер не е програмиран за определяне промените в напрежението), тъй като датчикът продължава да работи в границите на своите конструктивни параметри. Ако се установи такава неизправност, датчика трябва да се смени.
 10. Ако напрежението на сигнала от датчика е равно на 0V (веригата за    подаване на напрежение е прекъсната или свързана накъсо със земята) или на 5.0V (прекъсната верига).

Температура, ºС

Съпротивление, Ω

Напрежение, V

0

4800 - 6600

4.00 – 4.50

10

4000

3.75 – 4.00

20

2200 - 2800

3.00 – 3.50

30

1300

3.25

40

1000 – 1200

2.50 – 3.00

50

1000

2.50

60

800

2.00 – 2.50

80

270 - 380

1.00 – 1.30

110

 

0.50

Прекъсната верига

5.0 ± 0.1

Късо съединение към маса

0

Таблица 1

ЗАБЕЛЕЖКА: Този пример е типичен, но това не означава, че използваните в него стойности са реални и трябва да се получат в процеса на проверка на конкретната система.

ВЪЗМОЖНИ ПОВРЕДИ

-Напрежението в контакта за сигнала на датчика за температурата на охладителната система е равно на 0V.

 • Проверява се дали контакта за сигнала от датчика не е свързан накъсо към земята.
 • Проверява се целостта на проводниците за подаване на сигнал между датчика и бордовия контролер.
 • Ако проводниците за изправни, но няма изходно напрежение от бордовия контролер, трябва да се проверят всички съединения за подаване на напрежение и за заземяване на бордовия контролер. Ако те са изправни под подозрение попада ЕБУ.

-Напрежението в контакта за сигнала от датчика за температурата на охладителната система е равно на 5.0V

Напрежението е с такава стойност при прекъсване на веригата и може да бъде по-лучено при едно от изброените условия:

 • контакта за сигнала в куплунга на датчика за температурата на охладителната система не осигурява връзка с датчика;
 • веригата на датчика е прекъсната;
 • връзката на датчика със земята е прекъсната.

-Напрежението на сигнала или опорното напрежение е равно на напрежението на акумулатора

Проверява се за наличие на късо съединение на проводника, който е свързан с положителния контакт на акумулатора или на проводника, подаващ захранващо напрежение.

Датчик с отрицателен температурен коефицент
Проверка с омметър на демонтиран от автомобил ECT датчик
 • Датчикът се поставя в подходящ съд с вода и се измерва температурата на водата.
 • Измерва се съпротивлението на датчика и се сравнява със стойностите, приведени в таблица-1 за зависимостта на съпротивлението и температурата.
 • Водата се загрява и периодично се измерва температурата и, както и съпротивлението на датчика, като получените резултати се сравняват с тези от таблица-1.
Датчик с отрицателен температурен коефицент
Измерване на напрежението с осцилоскоп
Активният край на сондата на осцилоскопа се свързва към сигналния контакт на датчика, а масата – към заземяването на двигателя.
Поставя се развивката на осцилоскопа в режим на непрекъснато измерване (регистрация на бавно променящи се сигнали).
Датчикът се поставя в подходящ съд с вода, който се загрява.
След няколко минути на измерване, на екрана на осцилоскопа ще наблюдавате кривата на изменение на напрежението на датчика през времето на загряване на водата (фиг. 2). Обърнете внимание на времето за измерване – то е в порядъка на 10 минути.
Желателно е непрекъснато да измервате температурата на загряващата се вода с термометър и да сравнявате със стойностите, посочени в таблица 1.


Фиг. 2

Датчик с положителен температурен коефицент
Датчикът за температурата на охладителната система с положителен температурен коефициент на съпротивлението представлява термистор, чието съпротивление се увеличава с повишаване на температурата. Използва се в малък брой системи (главно в автомобили Renault).
Общият метод за проверка е подобен на метода за проверка на датчика с отрицателен температурен коефициент, описан по-горе. Получените при измерването данни могат да се сравнят с данните, приведени в таблица-2 за зависимостта на съпротивлението и напрежението на датчика от температурата.

Температура, ºС

Съпротивление, Ω

Напрежение, V

0

254 - 266

 

20

283 - 297

0.6 – 0.8

80

383 - 397

1.0 – 1.2

Прекъсната верига

5.0 ± 0.1

Късо съединение към маса

0

Таблица 2


Меню