Автомобилна диагностика с осцилоскоп

1. Какво е осцилоскоп?

Осцилоскопът e инструмент за наблюдение на изменението на електрическото напрежение във времето, а също и за измерване характеристиките на това напрежение. За разлика от волтметъра с осцилоскопа могат да се видят не само средните значения на напрежението в измерваните вериги, но и процеса на изменение на това напрежение във времето.
Всички осцилоскопи са снабдени с екран за изобразяване на осцилограми. Екранът може да бъде изпълнен като електронно лъчева тръба, като течно кристален монитор или може да е във вид на програма за персонален компютър. На типичният екран на осцилоскопа са нанесени деления, които позволяват визуално да се оценят параметрите на сигнала.
Графиките, изобразявани на монитора, се наричат осцилограми. Обикновено всеки осцилоскоп изобразява само осцилограмите на напрежението. Тази форма на изобразяване показва зависимостта на напрежението от времето.
Деленията, нанесени по хоризонталната ос, позволяват да се измерят времевите параметри, докато деленията, нанесени по вертикалната ос, служат за измерване на стойностите на напрежението.

2. За какво служи осцилоскопа при автодиагностиката?

Независимо дали сте ентусиаст, механик само през свободното си време, автомобилен ремонтен техник или диагностик, автомобилния осцилоскоп Ви спестява време и пари!
Осцилоскопа позволява по-бързо и по-лесно да откриете проблема. Много често този проблем не е записал и код на грешка в управляващия контролер, която може да се прочете с кодочетец. Обикновено има записан код на грешка когато има прекъснат кабел, късо съединение на някой кабел към плюс захранване или късо съединение към минус. Но когато някой датчик или изпълнителен механизъм е „умрял” в някакво междинно положение, записан код на грешка липсва. В този случай както и при определяне на първопричината, която е предизвикала записване на код за грешка, осцилоскопа е най-необходимият Ви инструмент. 
С увеличаване на броя на сензорите, изпълнителните механизми и електронните схеми монтирани в съвременните автомобили, автомобилния осцилоскоп е инструмента, който позволява по-бързо и по-лесно, да се диагностицират неизправностите на превозното средство. Той е незаменимо средство, когато трябва да се наблюдават сигнали от индуктивни и импулсни датчици, бавно променящи се аналогови сигнали, първичната и вторична верига на запалването, налягането и вакуума в изпускателния и смукателен колектор, стартерния ток на акумулатора и т.н.

3. Какви видове осцилоскопи има?

Аналогови осцилоскопи
Това са тези, които са с електронно лъчева тръба. Те са детайлни в графиката си и обикновено могат да изобразяват много високи честоти, но за измерване на кратки процеси, които се повтарят през голям интервал от време или за сравнително бавни процеси каквито са тези по превозните средства, те не са много подходящи.

Цифрови осцилоскопи
Наблюдавания резултат от цифровия осцилоскоп е почти същия като от аналоговия, но получения сигнал на екрана може да се замрази в статично положение, да се записва във файл на твърдия диск на компютъра, да се извиква обратно на екрана впоследствие, както и да се отпечатва на принтер. Нещо повече, на диска на компютъра може да се запише не само текущия екран от монитора, а последователност от много екрани, които след това като се отворят отново, могат да се проследят във времето като анимация. Разпечатките на принтер могат да бъдат направени от всеки един екран, който се съдържа в записания файл.
Цифровите осцилоскопи биват автономни, тези които представляват отделно устройство и компютърни. Компютърните цифрови осцилоскопи се състоят от външно устройство, което се свързва към персонален компютър и работи съвместно с специализирана програма която е инсталирана на компютъра.

Едноканални, двуканални и многоканални
Според това колко измервателни входа имат, както аналоговите така и цифровите осцилоскопи се делят на едноканални, двуканални и многоканални.

Универсални и специализирани
Според тяхното предназначение те биват универсални и специализирани. Има специализирани осцилоскопи, чийто основно предназначение е за автодиагностика. Използват се за тест на запалването, инжекторите, ABS, ламбда сондата, относителната компресия, горивните помпи, CAN Bus и много други. Мотортестера е частен случай на специализиран автомобилен.

4. Какво е универсален осцилоскоп?

Универсалния осцилоскоп е електронен измервателен уред за наблюдение само на електрическо напрежение във времето. На екрана на осцилоскопа се вижда разгънатия във времето образ на електрическото колебание с възможност да се отчетат формата и амплитудата на напрежението, както и да се направят фазови и честотни измервания на сигнала.

За да се наблюдават други физически параметри с него както и да се наблюдават напрежения, чийто параметри са извън конструктивните му обхвати се налага да се използват различни видове приставки и преобразователи на измерваните величини към напрежение.

5. С какво мотортестера се различава от универсалния осцилоскоп?

Мотортестера е тип специализиран осцилоскоп предназначен за автодиагностика. Мотортестера изпълняваше много и разнообразни функции по времето когато масовите автомобили бяха с класическо запалване (дистрибуторна капачка). С все по-голямото навлизане на компютърно управление на запалването и на впръскването, и най-вече с премахването на високоволтовите кабели, както е при новите бензинови автомобили с COP (Coil-on-Plug) запалителна система значението на неговите специализирани функции става все по-малко и по-малко.

Основната и най-голяма разлика на Мотортестера от универсалния осцилоскоп е това, че той има възможност да изобрази процес, който е много кратък във времето, какъвто е процеса на възникване на запалителната искра. Този процес е изключително бърз, а периода на повторяемост на тези искри във времето е многократно по-голям от времето на горене на искрата. Това е особено актуално при тестове на празен ход на двигателя, когато се правят преобладаващата част от измерванията.

Ако наблюдаваме запалителният цикъл на бензинов 4 цилиндров двигател с продължителност на горене на искрата около 2ms, при 800 об/мин, то тогава периода на следване на искрите върху един и същ цилиндър ще бъде през 150ms. Което означава че дължината на искрата ще съставлява само около 2% от работния цикъл и следователно процеса на горене на искрата ще се наблюдава на екрана като тънка игла без да могат да се различат никакви подробности относно фазите на запалването. Този факт принуждава много диагностици да форсират двигателите за да скъсят времето за един запалителен цикъл като по този начин увеличават коефициента на запълване на осцилограмата, който се дължи на продължителността на искрата.
Мотортестера позволява на екрана едновременно за всички цилиндри да се наблюдава детайлно периода от време, който включва: заряда на бобината с енергия, възникването на искрата, времето на горене и затихващите колебания.

При мотортестерите обикновено има два начина на изобразяване на запалителните сигнали от отделните цилиндри. Единия начин е цилиндрите да се изобразяват един под друг на осцилограмата, а другия начин е те да са в един ред (един до друг), като не се показват времената между искрите.
Друга отличителна особеност на мотортестера се състои в това, че може да покаже времевите деления по хоризонталната си ос както в мили секунди, така и в градуси, до 720 градуса.

6. Особености на компютърния USB осцилоскоп за автодиагностика.

Използването на компютър снижава значително себестойността на осцилоскопа. Същия този компютър, на който е инсталирана управляващата програма на осцилоскопа може да се ползва и за много други дейности.

Софтуера се инсталира на компютъра и той може бързо и лесно да се обновява посредством диск или като се тегли от интернет без да се налага изпращането на устройството до производителя.

Поради това че компютъра разполага с голяма памет (твърд диск), в софтуера може да е включена не само управляващата програма на осцилоскопа, но и справочна техническа информация, която може да съдържа и база данни с примерни осцилограми.

Поради големите графични възможности на компютърния дисплей, всеки канал може да се различава от останалите по цвят, и така се постига по-голяма прегледност.

Първите компютърни осцилоскопи, които бяха предназначени за автодиагностика се свързваха с PC чрез LPT порта (паралелен порт) или по ISA шината. Тези два вида стари интерфейса вече често не са налични при съвременните лаптопи. Поради тази причина и поради високата скорост на връзката,  въпреки лощата шумозащитеност  всички съвременни осцилоскопи използват USB порта за връзка с компютъра.

Компютърния USB осцилоскоп получава захранване от USB порта и затова не се налага допълнително външно захранване.

USB осцилоскопа, както и всяко друго устройство с USB комуникация може да се включи и изключи винаги по време на работа, не се налага изключването и повторното включване на компютъра.

7. Колко канала са необходими за измерване при автодиагностика?

За да се наблюдават сигналите от датчиците, дюзите, първичната верига на запалването, вторичната верига на запалването и т.н. няма нужда от повече от един канал. Първите мотортестери, които бяха аналогови се нуждаеха от повече канали с цел да се наблюдават еднотипните сигнали едновременно на екрана и да може да се прави сравнение между тях. Но при компютърните цифрови осцилоскопи това стана излишно, поради това че на твърдия диск на компютъра може да се запише еталонна осцилограма и всеки път да се отваря на екрана за сравнение с тази която в момента се наблюдава.
От два измервателни канала има нужда, когато се налага да се отчете каква e последователността във времето между два сигнала и на колко мили секунди те са отместени един спрямо друг. С други думи, вторият канал на осцилоскопа се налага, когато трябва да се види и измери фазовото отместване между два сигнала. Пример за такова измерване е когато се наблюдават едновременно сигналите от коляновия и разпределителния вал.
Използването на повече от два измервателни канала е по-удобно при някои ситуации.

8. От къде могат да се вземат еталонни графики (осцилограми) за сравнение?

В повечето работни програми от типа на Autodata, Vivid Workshop, Bosch EsiTronic и други, които съдържат техническа информация за автомобилите може да се намерят раздели, в чийто имена се съдържат думите ‘waveform’, ‘pattern’ и ‘trace’, с други думи те означават едно и също нещо – в тези раздели има набор от еталонни осцилограми. Когато гледате ‘Waveform’ на екрана не трябва да забравяте, че това е една обикновена координатна система която всеки е учил в училище. Както всяка координатна система тя има вертикална и хоризонтална ос. Вертикалната ос (височината на скалата) представлява напрежение, а хоризонталната ос (ширината) е времето. Мащаба и по двете оси може да се променя. Осцилоскопа рисува графиката на напрежението като набор от точки, като всяка точка е получена по различно време.

9. Как се работи с осцилоскоп?

Всички осцилоскопи имат дисплей за изобразяване на осцилограми. Екрана може да е електронно лъчева тръба, течнo кристален или да се използва компютърния монитор. По долу е показан типичен екран на осцилоскоп.

Типичен екран на осцилоскоп

На дисплея има деления. Тези деления позволяват визуално да се измерят параметрите на сигнала. С деленията по хоризонталната ос се измерват времевите параметри на сигнала. Деленията по вертикалната ос, служат за измерване на големината на напрежението.

Скалата за ‘Време’ може да варира от много малки части от секундата до няколко секунди. Скалата за ‘Напрежение’ може да варира от няколко mV (миливолта) до няколко kV (кило волта).

Графиките, които се визуализират на дисплея се наричат осцилограми. С осцилоскопа може да се наблюдават осцилограмите само на електрическото напрежение. На екрана на осцилоскопа се вижда разгънатия във времето образ на електрическото колебание с възможност да се отчетат формата и амплитудата на напрежението, както и да се направят фазови и честотни измервания на сигнала.

За да се направят повечето от измерванията са нужни само две сонди, както при волтметър. Едната сонда е масата и се закача на минуса на акумулатора, или по шасито, а другата сонда се закача на кабела, на който е сигнала, който искаме да проверим.

Основни понятия при осцилоскопите

“Нулева” линия
Ако към входа на осцилоскопа не е включен никакъв източник на напрежение, то осцилограмата ще изглежда като равна хоризонтална линия. Тази линия се нарича “нулева линия”, тъй като изобразява ниво, съответстващо на напрежение, равно на 0V на входа на осцилоскопа.

Осцилограма на напреженията - на входа на осцилоскопа не е подаден сигнал.
( Синята линия е нулевата линия )

Положението на нулевата линия на екрана на осцилоскопа може да се измества по вертикала – да се повдига нагоре или да се спуска надолу спрямо геометричния център на екрана. Необходимостта от изменение на положението на нулевата линия - нагоре или надолу, зависи от типа и формата на изследвания сигнал, а така също и при използване на многоканален осцилоскоп за прегледен вид на сигналите от повече канали.

Когато входа на осцилоскопа се включи към източник на постоянно напрежение, например към автомобилния акумулатор, получената осцилограма също така ще бъде равна хоризонтална линия, но нейното положение по вертикалата на екрана ще бъде отместено спрямо положението на нулевата линия. Разликата между получената осцилограма и нулевата линия е правопропорционална на стойността на напрежението.

Осцилограма на напрежението на автомобилен акумулатор 
(В този случай, напрежението на акумулатора е ~12V)

Осцилограма на напрежението на автомобилен акумулатор
(Избран е режим за наблюдаване само на положителни напрежения)

Болшинството осцилограми на сигналите имат форма, различна от хоризонтална линия.

Усилване (Вертикален размах на напрежението)
Графиката на екрана на осцилоскопа показва зависимостта на стойността на напрежението от времето. Колкото е по-голяма амплитудата (големината, силата) на изследваният сигнал, толкова е по-голямо вертикалното му отклонение. В зависимост от амплитудата на сигнала за нагледност се избира подходящо усилване. Възможността за промяна на усилването позволява на екрана на осцилоскопа да се наблюдават както сигнали с много малка амплитуда, така и сигнали с много голяма амплитуда на напрежението. Необходимата стойност на усилването зависи от амплитудните параметри на изследвания сигнал. Един и същи сигнал ще се изобразява различно, в зависимост от избраната стойност на усилването. По-голям обхват се избира тогава, когато на екрана е необходимо да се покаже целия сигнал по амплитуда. По-малък обхват се избира тогава, когато трябва детайлно да се изследват формата и амплитудните параметри на отделни участъци от сигнала. В този случай ако сигнала е голям, на екрана се показва само част от сигнала.

Развивка (Хоризонтална развивка по време)
Осцилоскопът рисува графиката на напрежение отляво надясно, започвайки от лявата страна на екрана. Скоростта на рисуване на графиката се нарича развивка. Развивката се измерва в секунди. При автомобилните измервания по често се използва милисекунди (ms) – 1 ms=1/1000 s. Стойността на развивката може да се променя с превключвателя за време. Един и същи сигнал се изобразява различно в зависимост от избраната стойност на развивката. По-малко време се избира тогава, когато е необходимо детайлно да се изследва формата и временните параметри на отделни участъци на сигнала. В този случай на екрана се изобразява много по-кратък по време фрагмент от сигнала. В случай, че на екрана е необходимо да се изобрази голям по време фрагмент от осцилограмата, например за показване на отделни импулси с неправилна форма на сигнала или пропуски на импулси, се избира и по-голяма развивка.

Синхронизация

Синхронизацията е нужна за да се стабилизира изображението на сигнала върху екрана. Синхронизацията осигурява рисуването на отделни импулси, започвайки винаги от една и съща точка на екрана. Момента, в който започва рисуването на новия екран е прието да се нарича момент на ‘тригериране’. Благодарение на това се създава ефект на неподвижно или относително стабилно изображение. При липса на синхронизация, което може да се дължи на неправилна настройка на режима на синхронизация, сигнала на екрана се вижда като слята картина от типа на „черга”.

Осцилоскопа не е синхронизиран - сигнал тип "Черга"

За правилна настройка на синхронизацията е необходимо да се избере:

  • Нивото на задействане на синхронизацията. Това е стойността на напрежението, при което осцилоскопа започва да рисува осцилограмата. На показаните до сега примери, това е червената пунктирана линия.
  • Фронта на сигнала - кога да се задейства синхронизацията, по спадащо или по нарастващо напрежение.

Видове синхронизация:

Автоматична тя се използва при измерване на периодично повтарящи се във времето сигнали. В случай ако се използва многоканален осцилоскоп, необходимо е да се укаже, по сигнала от кой канал ще се извърши синхронизацията. Необходимо е да се избере ниво на синхронизация и фронта на сигнала, по спадащ или нарастващ фронт.

Единична - тя се използва за разглеждането на сигнал състоящ се от импулси с еднаква форма. Пулсовете могат да следват един след друг през различен или през еднакъв интервал от време. Така също е приложим и при единичен импулс на входния сигнал. При нея също трябва да се избере ниво на синхронизация и фронта на сигнала – по спадащ или нарастващ фронт на сигнала.

Външна синхронизация  - За да се използва тя, на осцилоскопа трябва да има допълнителен вход, който е само за външна синхронизация. При автомобилните осцилоскопи на този вход най-често се подава сигнал за синхронизация по запалване (1-цилиндър).

Holdoff control - Тази функция е много полезна когато трябва да се наблюдават сложни сигнали, които се състоят от няколко честоти. За да може да се синхронизират тези сигнали на екрана на осцилоскопа, инструмента задължително трябва да разполага с възможност за ‘Trigger hold-off’. На показаните примери тази функция е наречена ‘Стабилизация’ и е плъзгач към управляващия отсек на синхронизацията.

Пример за такъв сигнал, при който за да се стабилизира картината на дисплея се налага да се настрои плъзгача ‘Стабилизация” е следния:

Пре-тригер
Това е начин на изобразяване на сигнала на екрана на цифровите осцилоскопи, който помага за детайлно разглеждане на части от сигнала преди момента, от който започва синхронизацията (преди момента на тригериране). Такова понятие не съществува при аналоговите осцилоскопи. Това се постига поради това че по време на цифроването на сигнала, част от стойностите се намират в буфер памет. И след като настъпи момента на започване на синхронизацията, така събраните данни за сигнала могат да се изобразят на екрана.

10. Какви са видове електрически сигнали и какви са техните параметри?

Постоянни (еднополярни) и  Променливи (двуполярни)
 
Постоянното напрежение (DC) електрическо напрежение е напрежение което никога не пресича нулевата линия. То може да бъде както отгоре на нулата и тогава е положително, така и да е отдолу на нулата и тогава е отрицателно. Пример за такъв електрически сигнал е напрежението на акумулаторната батерия на автомобила. Нейното напрежение е постоянно, положително и както е показно на примера по-долу, стойността на напрежението на акумулатора е +12V.

Осцилограма на напрежението на автомобилен акумулатор

Друг пример на постоянно напрежение от доста по сложен вид е изправеното напрежение на генератора. Това напрежение е положително, но така също е и пулсиращо. Тези пулсации са допълнително силно увеличени и поради факта че в показания пример има пробил диод на изправителния блок.

Пример за сложен постоянотоков сигнал

Променливо токов (AC) - Променливо електрическо напрежение е напрежение което се колебае около 0V. Неговата моментна стойност може да бъде както положителна така и отрицателна. Такива напрежения са почти всички сигнали от индуктивни датчици: Датчик за положението на коляновия вал, датчик за положение на разпределителния вал, сигнала от ABS сензора и т.н.
Напрежението в електрическата мрежа също така е променливо и е с форма на синусоида. Всички разгледани примери към секцията „Периодични и за непериодични сигнали”, са също и примери за променливи сигнали.

Периодични и непериодични сигнали
Сигнала е периодичен, когато стойностите на пулсациите на неговото напрежение и формата на тези пулсации са еднакви и се повтарят през равни интервали от време. Времето което е необходимо на периодичния сигнал за да премине един пълен цикъл се нарича период. А броя периоди за време 1 секунда се нарича честота на сигнала. Ако осцилограмата на напрежение на периодичният сигнал пресича нулевата линия, то такъв сигнал се нарича променлив. Ако осцилограмата на напрежение на периодичният сигнал не пресича нулевата линия, то такъв сигнал се нарича постоянен.
Примерни осцилограми на различни периодични сигнали са показани по-долу:

Синусоидален периодичен сигнал

Този сигнал се характеризира с два параметъра – амплитуда и честота. В автомобилната електроника близки до синусоидалния са сигналите, генерирани от индуктивни датчици за положението на зъбни колела. Подобни сигнали генерират някои датчици за скоростта на въртене на коляновия вал, разпределителния вал, скоростта на въртене на колелата и др.

Правоъгълен периодичен сигнал

Сигнала за  управление на дюзите е правоъгълен и е подобен на показния. Неговите импулси се повтарят циклично.

Триъгълен  периодичен сигнал

Сигнали, които не се повтарят през еднакви интервали се наричат непериодични.

Непериодичен сигнал

Пример за непериодични сигнали е цифровия обмен на данни между различните контролери на колата. Има и друг тип непериодични сигнали, това са единичните сигнали. Те представляват еднократен импулс, който може никога да не се повтори или да се повтори след много голям интервал от време.

Има и друг тип сложни сигнали, които могат да бъдат както периодични така и непериодични. Това са сигналите, които се включват в себе си повече от една честота. Пример за такъв периодичен сигнал е показан на фигурата по долу:

За да може да се синхронизират тези сигнали на екрана на осцилоскопа, той трябва да разполага със специализирана функция която е възприето да се нарича ‘Trigger hold off’ (виж в раздел Синхронизация).

Бавно променливи сигнали
Едно от големите предимства на цифровите осцилоскопи е възможността да показва сигнали, които се променят много бавно във времето. Приемр за такъв сигнал е показаният на осцилограмата по-долу:

Много бавно променлив сигнал

Аналогови и Цифрови сигнали
Всички сигнали, които са разгледани до тук са аналогови сигнали, те са непрекъснати сигнали. При тях стойността на напрежението им се изменя във времето по някакъв закон или произволно. Като пример за сложен аналогов сигнал може да бъде посочен сигналът от кислородния датчик (ламбда сондата).
Цифров сигнал е този, на който напрежението му се изменя само между две стойности или още може да се каже че сигнала има само две логически нива. Цифровите сигнали се отличават от аналоговите по това, че при тях има само две нива на напрежение – “високо и ниско”, “включено и изключено”, “1 и 0”. Такива нива на напрежение се наричат “логически нива”. В болшинството случаи, логическите нива имат твърди стойности на напрежението, например +5 Волта и 0 Волта.
Цифровите сигнали се генерират от ключове (превключватели). Ролята на ключове изпълняват транзистори, превключващи се между състоянията “отворен/ затворен”. Понякога цифровите сигнали се генерират от механични ключове, механични превключватели, електромеханични релета. Примери за цифрови сигнали в автомобилната електроника могат да служат датчик на Хол, датчиците за крайните положения на дроселната клапа, сигналите за обмен на данни между различните контролери. Цифровите сигнали, както и аналоговите могат да бъдат периодични и непериодични..

Честота
Честота – това е пълният броя цикли на периодичния сигнал, повтарящи се за една секунда. Честотата се измерва в Херц (Hz). В автомобилната електроника броят на оборотите на двигателя е прието да се разчитат за период от време, равно на една минута (об/мин). По осцилограмата на напрежение на периодичния сигнал може лесно да се измери честотата на следване на импулсите. За това е необходимо да се измери периода (продължителността на пълния цикъл на сигнала). По-нататък получената стойност на времевия промеждутък може да се преизчисли в честота чрез съответната формула.
Нека разгледаме следният пример. Датчик генерира един импулс на напрежение за един оборот на коляновия вал. Временният промеждутък между два близки импулса, се нарича период. В даденият случай, два следващи един след друг импулси са отдалечени един от друг примерно на 7.4 деления на екрана на осцилоскопа. За изобразяване на дадения сигнал на екрана е избрана развивка 100 Милисекунди, или 0.1 Секунда. Следователно, периода на сигнала е 0.074 секунди. Знаейки стойността на продължителността на периода на повторение на сигнала, можем да пресметнем колко такива периоди има в една секунда, т.е. честотата на сигнала в Hz. За пресмятане на периода в честота е необходимо да се раздели избрания временен промеждутък (в дадения случай 1 секунда) на периода на повторение на сигнала (в случая 0.074 секунди):
1/0.074 = 13.5 Hz.
Ако в даденият случай се пресметне колко такива периоди има в една минута, то получената стойност ще съответства на честотата на въртене на коляновия вал в обороти за минута. За пресмятане на периода в честота, е необходимо да се раздели избрания временен промеждутък (в дадения случай 60 секунди) на периода на повторение на сигнала (0.074 секунди):
60/0.074 = 810 об/мин
Подобен разчет може да се направи разполагайки с всякакви осцилограми, но някои осцилоскопи могат директно да показват сигнала в Обороти за минута.

Продължителност на импулса
Продължителност на импулса – това е временният промеждутък, в течение, на който сигнала се намира в активно състояние. А активното състояние е нивото на напрежение, което включва изпълнителния механизъм (привежда го в действие). В зависимост от схемата на включване на изпълнителният механизъм, активното състояние може да има различни нива на напрежение, например 0V, +5V, +12V. Това ниво на практика може да се колебае около тези стойности. Например, напрежението на активното ниво на сигнала за управление на електромагнитната дюза в повечето системи за управление на двигателя е 0V теоретично, но на практика може да се колебае в диапазона 0V до +2.5V и повече.

Период на запълване
Период на запълване – това е процент от времето от периода на повторение, когато сигнала се намира в активно състояние. Този период е един от параметрите на сигнала ШИМ (Широчинно Импулсна Модулация).
Сигналът ШИМ се използва за управление на някои изпълнителни механизми. Например, в някои системи за управление на двигателя сигнала ШИМ привежда в действие електромагнитния клапан за празен ход. Освен това, сигнал ШИМ генерират някои датчици, които преобразуват измервания физически параметър в пряка зависимост от периода на запълване.

11. Какво е EДС на самоиндукция?

Това понятие не е пряко свързано с принципа на работа на осцилоскопите, но е много важно за да се разбере как от 12V захранващо напрежение на автомобила, върху индуктивни изпълнителни механизми, се получава напрежение от 60V до 200V. А в първичната верига на запалването достига и до 400V-500V.

ЕДС (Електродвижеща Сила) на самоиндукция – това е напрежението, възникващо вследствие изменението на стойността на магнитното поле и/или неговата посока около електрически проводник. В случай, че скоростта на изменение на стойността на магнитното поле в соленоид (намотка на електромагнитно реле, електромагнитна дюза, запалителна бобина, електромагнитен датчик за честота на въртене) напрежението на ЕДС на самоиндукция може да достигне десетки хиляди Волта. Стойността на напрежението на ЕДС на самоиндукция зависи главно от индуктивността на намотката и скоростта на изменение на стойността на магнитното поле. За електромагнитните изпълнителни механизми, стойността на магнитното поле най-бързо се променя при отпадането му в резултат на бързо изключване на захранващото напрежение. В някои случаи ефекта на ЕДС на самоиндукция е нежелателен и се вземат мерки за неговото намаляване или премахване. Но някои електрически вериги са проектирани така, че да се получи максимална стойност на ЕДС на самоиндукция, например, системата за запалване на бензиновия двигател. Някои системи за запалване при захранващо напрежение 12 Волта са способни да изработват напрежение на ЕДС на самоиндукция до 40kV– 50kV. Това напрежение лесно може да бъде измерено с автомобилен осцилоскоп, използвайки капацитивна сонда.


Меню