Датчик за температура на входящия въздух (ATS)

Общо описание
ATS представлява двупроводниково термосъпротивление, което измерва температурата на въздуха в смукателния колектор. Плътността на въздуха се изменя обратно пропоционално на температурата и сигнала на ATS позволява по-точно определяне на количеството въздух, засмуквано в двигателя.

Външен вид
На фиг. 1 е показан външният вид на такъв датчик.


Фиг.1

Принцип на работа на ATS датчика
Към ATS се прилага опорно напрежение от +5V по отворена верига, а замасяването е през обратната връзка на датчика. Към бордовият контролер се връща сигнал с променящо се напрежение в зависимост от температурата на входящия въздух.
Разположението му има важно значение за температурния обхват, който се отчита. Според конструктивните особености на конкретния автомобил ATS може да се намира на различни места:
 • в смукателния колектор;
 • във въздушния филтър;
 • в смукателя на MAF.

Конструктивните граници на сигнала за температурата на въздуха варират значително при студен и загрял двигател, както и според разположението на ATS. Ако ATS е монтиран във всмукателя на MAF или във въздушния филтър, измерената температура ще зависи от температурата в двигателния отсек и ще бъде с обхват от 20ºС до 40ºС. Ако ATS е монтиран във всмукателния колектор или в дросела (някои SPi системи), температурният обхват може да бъде много по-висок, тъй като температурата на въздуха може да достигне 70ºС при загрят двигател. При някои автомобили се използват два датчика – единият измерва температурата на въздуха в двигателния отсек, а другият – на околния въздух. Това е особено полезно ако има турбокомпресор.

Употребявани типове датчици
При повечето модели се използват датчици с отрицателен температурен коефициент, но в редки случаи (при някои Renix системи) се срещат и такива с положителен температурен коефициент.

Ред за проверка изправността на ATS датчика

ATS датчик с отрицателен температурен коефицент
Датчикът с отрицателен температурен коефициент на съпротивлението представлява термистор, чието съпротивление намалява с повишаване на температурата.
Датчикът за температурата на въздуха може да бъде разположен във всмукателния канал на разходомера на въздух или във всмукателния колектор. Ако датчикът е разположен в разходомера на въздух, той участвува в общото заземяване. И двата типа датчици са двупроводникови и операциите по проверката им са сходни.
 1. Отрицателният проводник на волтметъра се свързва със заземяването.
 2. Определят се контактите за сигнала и за заземяването.
 3. Положителният проводник на волтмера се присъединява към проводника, който е свързан с контакта за сигнала от датчика (датчика е разположен в блока на въздушния филтър).
 4. Включва се запалването, но без да се пали двигателя.
 5. В зависимост от температурата на въздуха напрежението трябва да бъде от 2V до 3V. Типичните стойности на напрежение при различните температури са посочени в градуирани таблици на датчика за температурата на въздуха.
 6. Напрежението на сигнала се изменя в съответствие с температурата на въздуха във всмукателния тракт на датчика или във всмукателния колектор. Когато температурата на въздуха в двигателния отсек или във всмукателния колектор нараства, напрежението на сигнала, постъпващ към бордовия контролер намалява. Когато двигателят е студен, температурата на въздуха съответства на температурата на околната среда. След запалване на двигателя температурата в двигателния отсек и във всмукателния колектор нараства, Температурата на въздуха в смукателния колектор нараства примерно до 70ºС¸80ºС, което значително превишава температурата в двигателния отсек.
 7. Ако е необходимо извършване на проверки при различни температури, датчикът за температурата на въздуха може да бъде загрят с помощта на битов сешоар или да се охлади с аерозолен охладител. При нагряване или охлаждане на датчика температурата се променя, а заедно с нея се променят съпротивлението и напрежението.
 8. Проверява се дали напрежението на датчика съответства на температурата му, за което е необходим термометър.
 9. Двигателят се запалва и се загрява до нормална работна температура. При загряване на двигателя напрежението трябва да спада в съответствие с приложените в таблица 1 стойности.

Температура

Съпротивление, Ω

Напрежение, V

0

4800 - 6600

4.00 – 4.50

10 ºС

4000

3.75 – 4.00

20 ºС

2200 - 2800

3.00 – 3.50

30 ºС

1300

3.25

40 ºС

1000 – 1200

2.50 – 3.00

50 ºС

1000

2.50

60 ºС

800

2.00 – 2.50

80 ºС

270 - 380

1.00 – 1.30

110 ºС

 

0.50

Прекъсване на веригата

5.0 V ± 0.1

Късо съедининие към маса

0 V

Таблица 1

-Ако е измерено 0V напрежение в контакта за сигнала от датчика за температурата на въздуха, необходимите проверки са:

 • Проверява се дали контакта за сигнала от датчика не е свързан накъсо към земята.
 • Проверява се целостта на проводниците за подаване на сигнал между датчика и бордовия контролер.
 • Ако проводниците за изправни, но няма изходно напрежение от бордовия контролер, трябва да се проверят всички съединения за подаване на напрежение и за заземяване на бордовия контролер. Ако те са изправни, вероятната причина за неизправността е бордовия контролер.

-Ако е измерено 5V напрежение в контакта за сигнала от датчика за температурата на въздуха, необходимите проверки са:

 • контактът за сигнала в многоконтактния куплунг на датчика (или на разходомера на въздух) не осигурява връзка с датчика за температурата на въздуха;
 • веригата на датчика е прекъсната;
 • връзката на датчика със заземяването е прекъсната.

 -Ако измереното напрежение на сигнала или на захранването е равно на напрежението на акумулатора. Трябва да се провери за наличие на късо съединение на проводника, който е свързан с положителния контакт на акумулатора или на проводника, подаващ захранващо напрежение.

Измерване на напрежението с помощта на осцилоскоп

 1. Активният край на сондата на осцилоскопа се свързва към сигналния контакт на датчика, а масата – към заземяването на двигателя.
 2. Поставя се развивката на осцилоскопа в режим на непрекъснато измерване (регистрация на бавно променящи се сигнали).
 3. Датчикът се поставя в подходящ съд с вода, който се загрява.
 4. След няколко минути на измерване, на екрана на осцилоскопа ще наблюдавате кривата на изменение на напрежението на датчика през времето на загряване на водата (фиг. 2). Обърнете внимание на времето за измерване – то е в порядъка на 10 минути.
 5. Желателно е непрекъснато да измервате температурата на загряващата се вода с термометър и да сравнявате със стойностите, посочени в таблица 1.


Фиг. 2

 

ATS датчик с положителен температурен коефицент

Датчикът за температурата на охладителната система с положителен температурен коефициент на съпротивлението представлява термистор, чието съпротивление се увеличава с повишаване на температурата. Използва се в малък брой системи (главно в автомобили Renault).

Общият метод за проверка е подобен на метода за проверка на датчика с отрицателен температурен коефициент, описан по-горе. Получените при измерването данни могат да се сравнят с данните, приведени в таблица 2 за зависимостта на съпротивлението и напрежението на датчика от температурата.

Температура, ºС

Съпротивление, Ω

Напрежение, V

0

254 - 266

 

20

283 - 297

0.5 – 1.5

40

315 - 329

1.5

Прекъсване на веригата

5.0 ± 0.1

Късо съединение към маса

0

Таблица 2


Меню