Датчик за високо налягане в комън рейл

Общо описание 
Системата комън рейл е системна за директно впръскване. Горивото се впръсква директно в горивните камери под високо налягане. Управлението се осъществява от електронен блок, който разпределя горивото с изключително голяма прецизност. Датчикът за налягане на високо налягане на горивото се монтира на горивния акумулатор (горивната рейка). Това е полупроводников сензор, използваш пиезо ефекта – промяна на съпротивлението при прилагане на налягане върху силициев елемент. Датчиците за високо налягане, намиращи приложение в комън рейл системите са с 3 извода – положително захранване, изходен сигнал и маса. Захранващото напрежение винаги е +5V, a изходният сигнал е линейноизменящ се, в зависимост от налягането в акумулатора (рейката).

Външен вид 
На фиг.1 е показан типичен датчик за високо налягане в комън рейл системата


Фиг.1

Принцип на работа на датчика за високо налягане в комъ рейл системата
Съществуват два типа датчици според обхвата на изходното напрежение.
 • 1,0÷4,2 V – за сензорите Denso
 • 0,5÷4,5 V – отнася се за Bosch и за всички останали сензори
Измерването на налягенето става, чрез огъването на стоманена диафрагма, на която са монтирани полисилициеви датчици на линейна деформация. Те са свързани в мост на Уитстон, показан на фиг.2. Това гарантира добро използване на сигнала и добра температурна компенсация.

Мост на Уитсон в датчика за високо налягне

Фиг.2

Измереният сигнал се усилва от прецизна интегрална схема - усилвател, като се коригира изместването от работната крива и чувствителността. Отново се извършва температурна компенсация. Интегралната схема има и дигностични функции, които могат да засекат следните дефекти:
-       Прекъсване на кабелът за връзка с измервателния елемент
-       Прекъсване по която и да от сигналните линии
-       Прекъсване на захранването на моста или масата
По-рядко се срещат и двойни датчици за високо налягане, които осигуряват резервно измерване в случай на повреда в единия датчик. Изходният сигнал на единия датчик е изместен с определена стойност спрямо този на другия, с цел при авария с един от двата датчика, това да бъде регистрирано от електронния блок.
Някои модели датчици могат да засичат и изместването на сигнала от работната крива, както и грешки при усилването на сигнала.
Графиката на измението на напрежението спрямо налягането за сензорите на Боши всички останали без тези на Денсо, е показана на фиг.3.
Изходен сигнал на датчика за високо налягане с комън рейл
Фиг.3

Графиката на измението на напрежението спрямо налягането за сензорите на Денсо е показана на фиг.4.

Графиката на измението на напрежението спрямо налягането за сензорите на Денсо

Фиг.4

Процедура за проверка на работата на датчика за високо налягане в комън рейл системата
• Измерване на изходния сигнал
 • Свържете масата на сондата на осцилоскопа към шасито на автомобила;
 • Запалете двигателя и го оставете да работи на празен ход;
 • Свържете активния извод на сондата на осцилоскопа към пина с изходния сигнал на датчика (обикновенно в средата);
 • Наблюдвайте осцилограмата. Налягането трябва да бъде в обхвата между 25 (250 бара) и 35Mpa (350 бара) докато двигателя работи на празен ход;
 • Натиснете педала на газта разяко и после го отпуснете. Налягането трябва да скочи до около 100Mpa (1000 бара) и после да се понижи до около 30Mpa (300 бара).

 

• Възможни повреди в датчика за високо налягане
    - Хаотичен изходен сигнал
 • Хаотичен изходен сигнал се получава тогава, когато изходния сигнал се променя произволно, пада до нула и/или изчезва. Това обиновенно се случва когато датчика е повреден и той трябва да бъде заменен.

   

- Липса на изходно напрежение
 • Проверете дали е подадено захранващо напрежение +5V;
 • Проверете за проблеми в замасяването;
 • Ако захранването и масата са добре, проверете връзките между датчика и електронния блок;
 • Ако захранването и/или масата не са добре, проверете състоянието на кабелите между датчика и електронния блок;
 • Ако всички връзки към датчика са добре, проверете всички захранващи напрежения и маси на електронния блок; 
  Ако те са добре, вероятно е повреден електронния блок.

   

- Сигнала от датчика е равен на напрежението на акумулатора
 • Проверете за късо съединение към плюса на акумулатора.


Меню