Датчик за детонации (KS)

Общо описание
Оптималното предварение на запалване (при обороти на двигателя по-високи от тези на празен ход) за двигатели с висока степен на компресия е много близко до възникване на детонации при горенето. Тази близост означава, че в някой или в някои цилиндри в определен момент от работния цикъл на двигателя е възможно да се появят детонации. Детонации могат да възникнат във всеки един момент и за тяхното контролиране се грижи бордовия контролер, който идентифицира точния цилиндър или цилиндри с детонации по време на горенето.

Външен вид
На фиг. 1 е показан външният вид на датчици за детонации.

Засича детонациите в двигателя
Фиг. 1

Принцип на работа на датчика за детонации
Датчикът за детонации е монтиран на блока и представлява пиезокерамичен елемент, който реагира на звуковите вибрации на двигателя. Сигналът се превръща в сигнално напрежение, пропорционално на нивото на шума, и се подава към бордовия компютър за преценка и сътветно действие. Честотата на детонациите обикновено е в диапазона от 6kHz до 15kHz. Бордовият компютър анализира шума на всеки цилиндър и използва сложен алгоритъм за сравнение на нивото му със средното ниво на шума от предварително зададени изминали периоди. Ако шумът превишава средното ниво с определена стойност, бордовия компютър отчита наличие на детонации. Първоначално запалването се осъществява според базовата си стойност. При идентифициране на детонации бордовият контролер забавя предварението на запалване на съответния цилиндър с определени градуси. След изчезване на детонациите предварението се измества напред до достигане на базовата си стойност или до следващото регистриране на детонации, когато бордовия контролер отново предприема забавяне. Този процес тече непрекъснато, осигурявайки оптимално предварение на запалването за всеки цилиндър.

Ред за проверка изправността на датчик за детонации
  1. Проводникът на индуктивен стробоскоп се свързва с високоволтовия проводник на първи цилиндър.
  2. Към контактите на датчика за детонация се свързва волтметър за променлив ток.
  3. Двигателят се пали и се оставя да работи на празен ход.
  4. Леко се почуква по цилиндровия блок на двигателя непосредствено до първи цилиндър.
  5. Моментът на запалване трябва да се стреми към закъснение и волтметъра трябва да отчете неголямо напрежение (около 1V).
Измерване с осцилоскоп на датчик за детонации
Ако разполагате с осцилоскоп, свържете активният край на сондата на осцилоскопа към сигналния контакт на датчика, а масата – към заземяването на двигателя.
Повторете описаните по-горе процедури. При почукване трябва да наблюдавате следното (фиг. 2):


Фиг. 2

Това е типична картина за изправен датчик за детонация. В случай, че не се получат колебания на напрежението при удар, сменете датчика.


Меню