Комън рейл електромагнитни дюзи

Общо описание 
Системата комън рейл е системна за директно впръскване. Горивото се впръсква директно в горивните камери под високо налягане. Управлението се осъществява от електронен блок, който разпределя горивото с изключително голяма прецизност. Дюзите са електронно управляеми клапани, които прецизно регулират впръскваното количество гориво. Добавянето на въздух в точно съотношение с количеството гориво, се образува сместа, която се изгаря в двигателя. Революционна технология в последно време е пиезоелектрическият ефект, използван в инжекторите на третото поколение дизелови двигатели с директно впръскване на гориво от системата Common Rail. По принцип в пиезоелектрическия ефект няма нищо ново -той е открит от братята Пиер и Жак Кюри още преди 125 години. Тогава френските учени установяват, че при оказване на механично въздействие (натиск, опън или усукване) върху някои кристали, при тях възниква електрическо напрежение. По-късните изследвания разкриват, че наред с естествените каменни минерали кварц и турмалин, добри пиезоелектрически свойства демонстрират и някои керамични вещества, годни за масово инженерно, промишлено и битово приложение.

Външен вид 
На фиг.1 е показана типична електромагнитна дюза на Бош от системата комън рейл


 Фиг.1

Принцип на работа на комън рейл електромагнитните дюзи
Горивото достига до конусната част на иглата на разпръсквача (8), а налягането създава вертикална подемна сила Fy, стремяща се да премести иглата (16) нагоре, като при преместване на иглата нагоре се откриват отворите за впръскване на гориво (10) и се осъществява горивоподаването. Успоредно с това, горивото се подава през входящ калиброван отвор (14), към управляващата камера (6). Налягане в тази камера е по-малко от това в акумулатора за гориво поради дроселирането му при преминаване през отвора (14). Налягането в камерата (6) създава вертикална сила Fk, коятопротиводейства на силата Fyи възпрепятства преместването на иглата (16). В същата посока действа и силата Fпр , създадена от пружината (7). При подаване на електрически импулс към бобината на електромагнита (2), магнитните сили привличат дисковата котва на електромагнита (4), която от своя страна преодолява предварителния, контролиран натяг на пружината (11). Това дава възможност на управляващият клапан (5) да се отвори.Действителното начало на впръскване на горивото в цилиндъра на двигателя започва спрямо момента на подаване на електрически импулс към бобината на електромагнита (2). В момента на прекратяване на импулса, магнитните сили прекратяват своето действие и дисковата котва под действието на пружината (11) се връща в затворено положение. Налягането в управляващата хидравлична камера (6) се повишава до установяване на съотношението на действащите сили. Това води до преместване на управляващото бутало (15) съвместно с иглата на разпръсквача в долно положение, съответно затваря достъпа на гориво към отворите за впръскване (10). В този момент настъпва краят на процеса на подаване на гориво.Продължителността на електрическия импулс е в рамките на 150-2000 µS за масово използваните дюзи и двигатели. Тази относително малка продължителност, както и бързодействието на преместване на котвата на електромагнита, дават техническа възможност за осъществяване на няколкократно впръскване на гориво в околността на ГМТ в края на такта сгъстяване. Посредством подходящ момент и продължителност на отделните импулси може да се достигнат пет, дори шест последователни впръсквания в рамките на един работен цикъл.

Комън рейл електромагнитни дюзи

Фиг.2

Проверка на въпротивлението

  1. Уверете се, че колата не е на контакт и не е запалена;
  2. Откачете куплунга на дюзата с два извода;
  3. Свържете презизен омметър към двата извода на дюзата и измерете съпротивлението, което трябва да бъде между 0.4 и 0.8ома;
  4. Свържете отново куплунга на дюзата.

 

Измервания с осцилоскоп
Напрежение и ток през дюзата
Канал А:
Свържете затихвател 10:1 към вгода на Канал А на осцилоскопа и свържете измервателната сонда към затихвателя. Свържете червения извод на сондата към един от изводите на дюзата и черния – към маса (шаси).
 
Канал B:
Свържете 60 амперови ампер клещи към входа на Канал B на обхват ±20A. Превключвателя трябва да бъде в положение 1mV/10mA.
Включете ампер клещите и натиснете бутона ZERO преди да ги свържете във веригата на дюзата.
Важно е да се отбележи, че трябва да присъедините ампер клещите към само единия от двата кабела към дюзата без значение към кой точно (само полярността се изменя в зависимост от избрания кабел).
Забележка: CA-60A ампер клещите се доставят с 4 mm букси тип банан, които не могат да бъдат свързани директно към осцилоскоп. Нужен е подходящ адаптер от банан към BNC.
Забележка: Когато измервате постоянен ток винаги натискайте ZERO бутона на ампер клещите, за да ги нулирате.
-Запалете двигателя, загрейте го до работна температура и го оставете да работи на празен ход.
-Сравнете резулата с осцилограмата на фиг.3.

Фиг.3 

Забележка: Сигналът може да се различава леко от тази осцилограма.

Измерване на напрежението към дюзата
Канал A:
Свържете затихвател 10:1 към вгода на Канал А на осцилоскопа и свържете измервателната сонда към затихвателя. Свържете червения извод на сондата към един от изводите на дюзата и черния – към маса (шаси).
 
Канал B:
Свържете затихвател 10:1 към вгода на Канал B на осцилоскопа и свържете измервателната сонда към затихвателя. Свържете червения извод на сондата към един от изводите на дюзата и черния – към маса (шаси).
 
Канал C:
Свържете затихвател 10:1 към вгода на Канал C на осцилоскопа и свържете измервателната сонда към затихвателя. Свържете червения извод на сондата към един от изводите на дюзата и черния – към маса (шаси).
 
Канал D:
Свържете затихвател 10:1 към вгода на Канал D на осцилоскопа и свържете измервателната сонда към затихвателя. Свържете червения извод на сондата към един от изводите на дюзата и черния – към маса (шаси).
Забележка: Ако вашият осцилоскоп е CarScope Viso или друг с 1 и 2 канала, няма да можете да наблюдавате напрежението към всички дюзи едновременно!
-Запалете двигателя, загрейте го до работна температура и го оставете да работи на празен ход.
-Сравнете резулата с осцилограмата на фиг.4.

Фиг.4
Възможни повреди в дюзите:
  • Прекъсване на веригата или късо съединение към + или към маса;
  • Липса или лоша връзка в куплунга на дюзата;
  • Връзката на замасяването е хлабава или корозирала;
  • Механични повреди на дюзите.


Меню