Датчик на Хол (HS)

Общо описание
Първичен сигнал за запалване от датчик с ефект на Хол обикновено се използва при двигатели с дистрибутор, но при съвременните тенденции за премахване на дистрибутора все по-рядко се среща този тип запалване. Ако системата използва HS, той осигурява първичен сигнал за запалване и впръскване на горивото.

Принцип на работа на ХОЛ датчика
Датчикът с ефекта на Хол обикновено се монтира на автомобили с дистрибутор, в който се намира прекъсвачът на Хол. Модулът захранва прекъсвача с напрежение малко по-ниско от номиналното за акумулатора. Веригата се затваря чрез кабел за обратна връзка към маса. Точно срещу прекъсвача на Хол е разположен магнит, чието поле кара прекъсвача да връща към модула за запалване напрежение с ниска стойност. На оста на дистрибутора е прикрепен екран с процепи, чиито брой съответства на броя на цилиндрите. Когато екранът преминава между магнита и прекъсвача на Хол, последния се включва и изключва. Докато пред прекъсвача има прорез, към усилвателя се връща напрежение по трети сигнален кабел. Докато пред прекъсвача е плътната част на екрана, връщаното сигнално напрежение се прекъсва, тъй като магнитното поле се отклонява. Броят на връщаните импулси при четиритактов двигател е равен на броя на прорезите. Същественото в случая е, че връщаният сигнал представлява напрежение или липса на напрежение и има правоъгълна форма.

Ред за проверка на изправността на ХОЛ датчик
Бърза проверка на датчика на Хол(без завъртане на двигателя)

ЗАБЕЛЕЖКА: В повечето от системите датчикът на Хол е разположен в разпределителния вал. Само в някои системи (VW/Audi) датчикът е разположен на маховика.

 1. Централният високоволтов проводник се откача от централния контакт на дистрибуторната капачка и се свързва с главата на цилиндровия блок чрез допълнителен проводник.
 2. Куплунгът на датчика на Хол се откача от разпределителя.
 3. Определят се контактите, подаващи напрежение, изходен сигнал и заземяващия контакт.
 4. Контактите <0> и <> на куплунга на кабелния сноп на датчика се свързват за кратко чрез допълнителен проводник.
 5. Ако между допълнителният проводник, свързан с високоволтовия проводник, и цилиндровата глава прескочи искра, това означава, че бобината на запалването и комутатора могат да подават искра и вероятната причина за неизправност е в датчика на Хол.

 

Проверка датчика на Хол с осцилоскоп
 1. Гуменият предпазен калъф върху куплунга на датчика на Хол се измества настрани.
 2. Масата на осцилоскопа се свързва към заземяването на двигателя.
 3. Активният край на сондата на осцилоскопа се присъединява към проводника, който е свързан с контакта на сигнала от датчика на Хол.
 4. Двигателят се запалва и се оставя да работи на празен ход.
 5. Трябва да наблюдавате следната картина (фиг. 2). Това е осцилограма на изправен датчик на Хол. Запълването на работния цикъл е около 35%.


Фиг. 2

Ако е неизправен комутатора, ще видите следното (фиг. 3):


Фиг. 3

А на фиг. 4 осцилограма се вижда сигнал от неизправен датчик на Хол.


Fig. 4

Други повреди:
-Липса на сигнал за напрежение или работен цикъл
 • Двигателят се загася и дистрибуторната капачка се сваля.
 • При свързан куплунг на датчика на Хол и включено запалване активният край на сондата на осцилоскопа се присъединява към проводника, който е свързан с контакта на сигнала от датчика на Хол. Поставете осцилоскопа на обхват на напрежение ±15V.
 • Двигателят се завърта бавно. Когато прорезът на екрана преминава през въздушния луфт, напрежението трябва да се измени от 10V-12V до 0V.
-Липса на сигнал за напрежение
 • Куплунгът на датчика на Хол се изключва от разпределителя.
 • Активният край на сондата на осцилоскопа се включва към контакт <2> (0) на куплунга на кабелния сноп. Напрежението трябва да бъде 10V-12V.
 • Ако липсва напрежение от бордовият компютър към контакт <2>, трябва да се провери с омметър проводимостта на веригата на сигнала между датчика на Хол и бордовия компютър.
 • Ако веригата е изправна, се проверява дали има напрежение на съответния контакт от куплунга на бордовия компютър. При липса на напрежение на контакта се проверяват всички съединения за подаване на напрежение и заземяване на бордовия компютър. Ако съединенията са изправни, вероятната причина е в бордовия компютър.
 • Проверява се подаването на напрежение (10-12V) към контакт <1> (+) на бордовият компютър. Ако подаваното напрежение не е в нормите, трябва да се провери с омметър проводимостта на веригата между датчика на Хол и бордивия компютър.
 • Проверява се съединението на заземяващия контакт <3> (-) на датчика на Хол.
 • Ако подаваното напрежение и заземяването са изправни, под подозрение попада датчикът на Хол в разпределителя.


Меню