Датчик за абсолютно налягане (MAP)

Общо описание
Датчикът за абсолютно налягане (MAP) измерва разреждането в смукателния колектор и посредством чувствителен елемент преобразува сигнала в електрически, за да го върне към бордовия контролер. MAP датчика се използва най-често като евтина алтернатива на датчиците за натоварване на двигателя. Сравнително ниската му себестойност е причина за широкото му разпространение, въпреки че неговите измервания не са така точни, както при различните типове датчици за количеството въздух. MAP може да се намира в двигателния отсек, като отделен компонент или да е вграден в бордовия контролер. MAP се използва и при двата типа системи – MPi и SPi, но е по-разпространен при SPi.

Външен вид
Външният вид на МАР е показан на фиг. 1.


Фиг. 1

Употребявани типове MAP датчици
 • Аналогов датчик за абсолютно налягане. Той е по-широко разпространен. Неговото напрежение е пропорционално на натоварването.
 • Цифров датчик - използва се при системи, като например Ford EEC IV. Цифровият МАР изпраща сигнал с правоъгълна форма във вид на честота. При нарастване на натоварването честотата също се увеличава, а отчетеното в милисекунди време между импулсите намалява. Бордовият контролер реагира много по-бързо на цифровия сигнал, тъй като не е необходима да преобразува аналогов сигнал в цифров.
Принцип на работа на MAP датчика
MAP е свързан към смукателния колектор чрез вакуум маркуч. Вакуумът в смукателния колектор задейства диафрагмата на MAP. Преобразувателят на датчика превръща измереното налягане в електрически сигнал, който се подава към бордовия контролер. ЕБУ пресмята получените от MAP датчика стойности по формулата: “Абсолютно налягане” = “Атмосферно налягане” – “Налягане в смукателния колектор”.
Използвайки метода обороти/плътност бордовият контролер изчислява състава на горивната смес в зависимост от сигнала на МАР и оборотите на двигателя. Този метод се основава на теорията, че на всеки оборот двигателя засмуква фиксиран обем въздух. Точността на този метод не може да се сравнява с тази на датчика за количество въздух, който след точно измерване на въздушния поток изчислява съотношението на горивната смес въз основа на обема или масата на засмуквания от двигателя въздух. Когато нивото на вакуума в смукателния колектор е високо (например при празен ход), показанието от МАР е сравнително ниско и бордовия контролер осигурява по-малко гориво.
При системи с “мокър” смукателен колектор (например SPi) промяната на налягането в колектора може да предизвика навлизане на гориво във вакуум маркуча, което гориво може да достигна до МАР. За предотвратяване на това се използва уловител и съответно се трасира вакуум маркуча. Ако горивото достигне МАР, диафрагмата му може да бъде увредена.
При MPi системите смукателния колектор е “сух” и в него не попада гориво, тъй като то се впръсква над смукателните клапани. Следователно няма риск от проникване на гориво в MAP и замърсяване на диафрагмата му, и затова уловител не се използва.
Приложенията с МАР като отделен компонент са с по-евтина поддръжка. Когато МАР е вграден в бордовия контролер, дефектирането на МАР ще наложи подмяната на контролера.

Ред за проверка изправността на MAP датчика

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако датчикът за абсолютно налягане в колектора е разположен вътре в бордовия контролер, проверката на изходния сигнал е невъзможна.

1.) ДАТЧИК ЗА АБСОЛЮТНО НАЛЯГАНЕ В КОЛЕКТОРА–АНАЛОГОВ ТИП

-Първоначална обща проверка

 1. С помощта на тройник между смукателния колектор и датчика за абсолютно налягане се свързва вакуумметър
 2. Двигателят се оставя да работи на празен ход. Ако разреждането (вакуумът) в двигателя е малко (под 570mbar¸700mbar), се проверява за наличието на следните неизправности:
a)   разхерметизиране;
b)   повредене или спукана вакуумна тръба;
c)    запушено съединение на вакуума;
d)   проблеми в механичната част на двигателя, например нарушена регулировка на ремъка, задвижващ разпределителния вал;
e)   утечка в мембраната на датчика за абсолютно налягане (вътре в бордовия контролер, ако датчика е вграден в него).
 1. Вакуумметърът се откача и на негово място се свързва вакуумна помпа.
 2. Чрез помпата в датчика за абсолютно налягане се създава разреждане със стойност около 750mbar (75kPa).
 3. Помпата се изключва, при което мембраната на датчика трябва да задържи разреждането с такава стойност минимум 30 секунди.

-Проверка точноста на външен датчик за абсолютно налягане

Условия при които се извършва проверката – двигателя не работи, вакуума е създаден с вакуумна помпа.

 1. Отрицателният проводник на волтметър за постоянен ток се свързва със заземяването на двигателя.
 2. Определят се контактите за подаване на напрежение, сигнал и заземяване.
 3. Положителният проводник на волтметъра се присъединява към проводника, свързан с контакта на сигнала от датчика за абсолютно налягане.
 4. Вакуумната тръба се откача от датчика.
 5. Към датчикът се свързва вакуумната помпа.
 6. Включва се запалването (Ключът на запалването в положение на контакт).
 7. Сравнява се напрежението при включено запалване с нормативната стойност за този тип автомобил и двигател.
 8. Създава се вакуум с посочената в таблица-1 стойност и се проследява плавността на изменение на напрежението.
 9. Резултатите на двигателите с турбокомпресор (таблица-3) се отличават от резултатите на “атмосферните” двигатели (таблица-2).

Приложен вакуум, mBar

Напрежение, V

Стойност на МАР, Bar

0

4.3 – 4.9

1.0 ± 0.1

200

3.2

0.8

400

2.2

0.6

500

1.2 – 2.0

0.5

600

1.0

0.4

Таблица 1

Условие

Напрежение, V

Стойност на МАР, Bar

Вакуум, Bar

Напълно отворена дроселна клапа

4.35

1.0 ± 0.1

0

Включено запалване

4.35

1.0 ± 0.1

0

Празен ход

1.5

0.28 – 0.55

0.72 – 0.45

Спиране на двигателя

1.0

0.20 – 0.25

0.80 – 0.75

Таблица 2
Условие

Напрежение, V

Стойност на МАР, Bar

Вакуум, Bar

Напълно отворена дроселна клапа

2.2

1.0 ± 0.1

0

Включено запалване

2.2

1.0 ± 0.1

0

Празен ход

0.2 – 0.6

0.28 – 0.55

0.72 – 0.45

Приложено налягане

Напрежение, V

0.9 Bar (проверка на налягането на турбокомпресора)

4.75

Таблица 3

-Бърза проверка на аналогов датчик за абсолютно налягане с осцилоскоп
 1. Всички съединения към MAP датчика трябва да са възтановени в състояние като при нормална работа на двигателя.
 2. Закачете масата на осцилоскопа към заземяването на двигателя.
 3. Активният край на сондата на осцилоскопа включете към проводника от сигналния контакт на датчика за абсолютно налягане.
 4. Запалете двигателя и го оставете да работи на празен ход.
 5. Рязко подайте газ и веднага след това отпуснете газта. Трябва да наблюдавате картината от фиг. 2.


Фиг. 2

При подаване на газ, напрежението рязко се покачва до максималната си стойност, а при отнемане на газта – бързо спада до минималната. Това означава, че датчика за абсолютно налягане е изправен.

-Възможни повреди при аналогов датчик:

Хаотичен изходен сигнал

 • За хаотичен изходен сигнал може да се говори, когато напрежението на сигнала произволно се променя, спада до нула или изчезва. Това обикновено се случва при неизправен датчик за абсолютно налягане. В този случай датчикът трябва да се смени.
Липсва напрежение на сигнала
 • Проверете дали се подава опорно напрежение (+5.0V).
 • Проверява се състоянието на заземяването.
 • Ако подаването на напрежение и заземяването са нормални, се проверява проводника за сигнала между датчика за абсолютно налягане и бордовия контролер.
 • Ако подаването на напрежение и/или заземяването не са нормални, се проверява целостта на проводниците между датчика и контролера.
 • Ако проводниците на датчика са нормални, се проверяват всички съединения за подаване на напрежение и заземяване на бордовия контролер. Ако и те са изправни под подозрение попада контролера.

Захранващото напрежение на MAP датчика или напрежението на сигнала му е равно на напрежението на акумулатора

 • Проверява се за наличие на късо съединение към положителния полюс на акумулатора.

-Други проверки:

 • Проверява се за наличието на излишно гориво във вакуумния уловител или маркуч.
 • Проверява се вакуумният маркуч за наличие на повреди и утечки на вакуум.
 • Проверява се за повреди по механичните детайли на двигателя в запалителната система или в горивната система, предизвикващи ниско ниво на вакуума в двигателя.

2.) ДАТЧИК ЗА АБСОЛЮТНО НАЛЯГАНЕ В КОЛЕКТОРА – ЦИФРОВ ТИП
ЗАБЕЛЕЖКА: Реален сигнал от изхода на този тип датчик на абсолютно налягане може да видите само с осцилоскоп.
 1. Определят се контактите за подаване на напрежение, сигнал и заземяване.
 2. Масата на осцилоскопа се свързва със заземяването на двигателя, а активния и край – към проводника, излизащ от сигналния контакт на датчика.
Запалете двигателя. Трябва да наблюдавате осцилограма, подобна на фиг. 3.


Фиг. 3

 1. Ако разполагате с кодочетец и можете да следите промяната на оборотите на двигателя, извършете долуописаната процедура.
 2. Увеличете оборотите на двигателя до 4500 – 4900 об/мин.
 3. Към съединението на вакуумния маркуч на датчика за абсиолютно налягане се включва вакуумна помпа. По-нататък вакуумът трябва да се поддържа на едно ниво при всички стойности на налягането. Зависимостта от промяната на налягането и оборотите е показана в таблица-4.

200 mBar

Оборотите трябва да намалят до 525 ± 120 rpm

400 mBar

Оборотите трябва да намалят до 1008 ± 120 rpm

600 mBar

Оборотите трябва да намалят до 1460 ± 120 rpm

800 mBar

Оборотите трябва да намалят до 1880 ± 120 rpm

Таблица 4

 1. При премахване на налягането измерената стойност на броя на оборотите трябва да бъде равна на изходното положение - 4500 – 4900 об/мин.
 2. Сменете датчика за абсолютно налягане, ако той работи по различен от описания по-горе начин.

-Възможни повреди при цифров датчик:

Липсва напрежение на сигнала

 • Проверете дали се подава опорно напрежение +5.0V
 • Проверява се състоянието на заземяването.
 • Ако подаването на напрежение и заземяването са нормални, се проверява проводника за сигнала между датчика за абсолютно налягане и бордовия контролер.
 • Ако подаването на напрежение и/или заземяването не са нормални, се проверява целостта на проводниците между датчика и контролера.
 • Ако проводниците на датчика са нормални, се проверяват всички съединения за подаване на напрежение и заземяване на бордовия контролер. Ако и те са изправни, под подозрение попада контролера.

Опорното напрежение или напрежението на сигнала е равно на напрежението на акумулатора

 • Проверява се за наличие на късо съединение на проводника, който е свързан с положителния контакт на акумулатора, или на проводника, изключващ подаването на захранващо напрежение.
-Други проверки:
 • Проверява се за наличието на излишно гориво във вакуумния уловител или маркуч.
 • Проверява се вакуумният маркуч за наличие на повреди и утечки на вакуум.
 • Проверява се за повреди по механичните детайли на двигателя в запалителната система или в горивната система, предизвикващи ниско ниво на вакуума в двигателя.


Меню